เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยหลังจากนัน ไปที่ ตั้งค่า > เปลี่ยนรหัสผ่าน

และให้กรอกรหัสผ่านเดิม หนึ่งครั้ง แล้วกรอกรหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง  เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ส่งข้อมูล